Organizator
Betters Sp.J. A.Kabat
Ul. Wilcza 12B lok.13
00-532 Warszawa
NIP 7010041234

Warunki G w a r a n c j i

Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia pierwszej sesji będzie Pani/Pan nadal palić, otrzyma Pani/Pan zwrot całej uiszczonej kwoty. Ufamy Pani/Pana słowu. Zakładamy, że Pani/Pana chęć rzucenia palenia jest autentyczna.

Gwarancja jest ważna tylko pod następującymi warunkami:

1. Zgłosi Pani/Pan reklamację najpóźniej 3 miesiące od daty niniejszej gwarancji (data sesji podstawowej) w formie pisemnej, załączając oryginał gwarancji (data stempla pocztowego).

2. W okresie trzech miesięcy weźmie Pani /Pan udział w jednej sesji głównej i dwóch nieodpłatnych, dodatkowych / tzw. wzmacniających /.

3. Pojawi się Pani/Pan punktualnie na wszystkich zarezerwowanych sesjach i nie opuści żadnej z nich przed oficjalnym zakończeniem.

Organizator zwróci Pani/Panu całą kwotę w ciągu 14 dni.

Dokument gwarancji jest do Państwa wysyłany po opłaceniu kursu. Będzie on podpisany przez trenera w dniu sesji podstawowej, przed rozpoczęciem sesji.

Sesje wzmacniające odbywają się w Warszawie.Terminy podane są na https://allencarr.pl/zapisz-sie-na-sesje/